આ પણ મંતવ્ય જ! This too, Opinion!


બહુ સાંભળ્યું કે “દુનિયા મીથ્યા છે”, “બધુ માયા છે” . હવે સાંભળો: દુનિયા માં બધું જ્ઞાન અસલ માં મંતવ્ય છે. ફક્ત બની ગયેલી અને રેકોર્ડ કરેલી ઘટના જ છે જે મંતવ્ય નથી. બાકી બધું, લખેલું કે બોલેલું , સમકાલીન… Continue reading